Top 5 เรื่องที่คนดูเยอะ

No data

ไม่มีข้อมูล

10 บทความล่าสุด

No data

ยังไม่มีข้อมูล

วัยรุ่นมีของ

Show me what you got

โครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยค้นพบศักยภาพ พัฒนาทักษะ และต่อยอดความฝัน

กิจกรรมหลักของโครงการวัยรุ่นมีของ

การจัดกิจกรรมในโรงเรียน

โครงการเดินทางไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และแสดงความสามารถในหลากหลายด้าน

ติวฟรี

โครงการจัดติวฟรีให้นักเรียนในวิชาต่างๆ เช่น TGAT TPAT เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบต่างๆ เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

การประกวดแผนธุรกิจ

ครงการเปิดเวทีให้นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ นำเสนอแผนธุรกิจเพื่อชิงทุนการศึกษา เงินรางวัล และโอกาสในการต่อยอดธุรกิจจริง

วัยรุ่นมีของ มุ่งหวังเป็นเวทีที่ช่วยให้นักเรียนไทยค้นพบศักยภาพ พัฒนาทักษะ และต่อยอดความฝัน โครงการมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างสรรค์ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

img